پیشنهادات، انتقادات و شکایات مربوط به آزمایشگاه

آزمایشگاه سام پلیمر بنیان بعنوان یک مجموعه مستقل آماده خدمت رسانی به متقاضیان گرامی می باشد. از اینرو این واحد بصورت مستقل از مجموعه سام پلیمر بنیان جوابگوی کلیه مکاتبات در قالب پیشنهادات، انتقادات یا شکایات خواهد بود.

دانلود فرم

لطفا پس از تکمیل، فرم را به آدرس info@sampolymer.com ایمیل کنید.